• Executive Leadership
Reza Meshgin
Reza Meshgin
CEO
Tian Zhao
Tian Zhao
President
Liqiang Ma
Liqiang Ma
Operations
Todd Robinson
Todd Robinson
Technology
Liqiang Ma
Liqiang Ma
Sales
Dean Matheson
Dean Matheson
Legal
Melody He
Melody He
Finance
Stephen Sims
Stephen Sims
Americans
Angel Tong
Angel Tong
HR
Stan Chow
Stan Chow
Asia
Lily Zhao
Lily Zhao
IT
Kenth Svärd
Kenth Svärd
EMEA